InfoNotary Validation ServicesInformation

  • Поддържат се следните формати за подписи: CAdES, PAdES, XAdES, ASiC-S или ASiC-E.
  • Процесът на валидация е базиран на последният ETSI стандарт (ETSI EN 319 102-1: Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures).
  • Налични са два доклада за валидацията: базов и подробен.
  • Диагностични данни представящи всяка статична информация, използвана при процеса на валидация са налични.

  • Any kind of signature: CAdES, PAdES, XAdES, ASiC-S or ASiC-E can be validated.
  • Тhe validation process is based on the latest ETSI standard (ETSI EN 319 102-1: Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures).
  • Two validation reports are available: Simple and Detailed.
  • The Diagnostic Data representing each static information used during the validation process is available.