УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВРЕМЕ

Инфонотари ЕАД предоставя услугата по удостоверяване на дата и час на предоставяне на електронен документ. Дейностите по удостоверяване на време и осигуряване на независим източник на време се изпълняват самостоятелно от ИНФОНОТАРИ. Системата на Доставчика, осигуряваща удостоверяването на време (TimeStamp Server), е разработена в съответствие с IETF RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP) и услугите се предоставят и съобразно IETF RFC 3628 Policy Requirements for Time-Stamping Authorities (TSAs).


Процедура по предоставяне на услугата удостоверяване на време

Системата на Доставчика, осигуряваща удостоверяването на време (TimeStampServer), приема заявки и връща отговори във формат, дефиниран от RFC 3161 „Internet X.509 Public Key Infrastructure - Time-Stamp Protocol“. В заявката е необходимо да се съдържа хеш на електронния подпис на документа, чието време на подписване се удостоверява, и версия на заявката. Опционално може да съдържа и заявка за включване в отговора на подписващото удостоверение заедно с веригата от удостоверения на Удостоверяващия орган. Заявката за удостоверяване на време може да се генерира чрез интернет портала на Доставчика на адрес: www.infonotary.com или чрез специализиран клиентския софтуер на ИНФОНОТАРИ ЕАД, като i-Notary е-Document Manager. Постъпващите заявки се обработват последователно. Удостоверението за време, издавано от Доставчика, заверява точната дата и час, в които клиентския електронен документ е регистриран в TimeStamp сървъра на Доставчика. Точността, с която се издават удостоверенията за време от Доставчика, е една секунда. Удостоверението за време, издавано от Доставчика, съдържа следните елементи:

  • статус – цяло число, показващо дали подписването е минало успешно;
  • версия на удостоверението за време (версия 1);
  • хеш-а на подписа, който се е съдържал в заявката;
  • последователен уникален сериен номер;
  • време на подписване по GMT;
  • идентификация на Timestamp удостоверителя – Доставчика.


Удостоверенията за време се подписват с частен ключ на Доставчика, предназначен само и единствено за тази дейност. Операцията по подписване на удостоверенията за време се извършва от хардуерен защитен модул с високо ниво на надеждност и сигурност.