УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

ДЕФИНИЦИИ

Абонат (Краен клиент) е физическо или юридическо лице, което има сключен писмен договор с Инфонотари за предоставяне на удостоверителни услуги. Абонат, по заявка на който Инфонотари е издало удостоверение за електронен подпис, е Титуляр на електронния подпис и е вписан в удостоверението като такъв. Автор е физическо лице, което извършва електронни изявления и създава електронни подписи от свое име или от името на Титуляра, когато е надлежно овластено за това и е вписано в издаденото удостоверение като такъв.

Адресат на електронното изявление може да бъде лице, което по силата на закон е длъжно да получава електронни изявления или за което въз основа на недвусмислени обстоятелства може да се смята, че се е съгласило да получи изявлението в електронна форма.

Асиметрична криптосистема е система за криптиране на информация, която позволява да се създават и използват двойка криптографски ключове, включваща частен и публичен ключ.

Данни за създаване на подпис са уникална информация, като кодове или криптографски ключове, използвани от подписващото лице за създаване на електронен подпис.

Доверяващи се лица са физически или юридически лица, които са адресати на подписани електронни изявления, Авторите на който имат издадени удостоверения за електронен подпис от Инфонотари.

Доставчик на удостоверителни услуги е лице, което издава удостоверения по чл. 24 от ЗЕДЕП и води регистър за тях; предоставя на всяко трето лице достъп до публикуваните удостоверения. ДУУ може да предоставя услуги по създаване на частен и публичен ключ за усъвършенстван електронен подпис.

Електронен документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано. Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ.

Електронен подпис е всяка информация, свързана с електронното изявление по начин, съгласуван между Автора и Адресата, достатъчно сигурен с оглед нуждите на оборота, който разкрива самоличността на автора и съгласието му с електронното изявление, и защитава съдържанието на електронното изявление от последващи промени. Електронният подпис има значението на саморъчен подпис, освен ако Титуляр или Адресат на електронното изявление е държавен орган или орган на местното самоуправление.

Електронно изявление е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Електронното изявление може да съдържа и несловесна информация

Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) урежда Електронния документ, Електронния подпис и условията и реда за предоставяне на удостоверителни услуги.

Квалифицирана писмена форма е форма за действителност или доказване на изявлението, при която законът предвижда допълнителни изисквания към писмената форма, като нотариална заверка на подписа, нотариален акт, саморъчно изписване на изявлението, участие на свидетели или длъжностни лица при извършване на изявлението и др.

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) - осъществява контрол над Доставчиците на удостоверителни услуги относно надеждността и сигурността на удостоверителните услуги; одобрява наръчниците за потребителите и предписваните процедури за сигурност; разработва, съгласува и предлага за приемане от Министерския съвет проекти на наредбите по този закон.

Криптографски ключ е низ от символи, който се използва в алгоритъм за преобразуване на информация от разбираем в шифриран вид (криптиране) или обратно - от шифриран в разбираем вид (декриптиране).

Механизъм за създаване на подпис е конфигуриран софтуер или хардуер, използван за въвеждане на данните за създаване на подписа.

Наръчник за потребителя - условията, съгласно които Инфонотари предоставя срещу възнаграждение удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис чрез Удостоверяващ орган InfoNotary в съответствие с изискванията на ЗЕДЕП.

НДДУУ- Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги

Практика при предоставяне на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис - документ, неделима част от Наръчника за потребителя, съдържащ подробно описание на условията и правилата за реализиране на мерките за сигурност при предоставяне на услугите, издаването, спирането, възобновяването и прекратяването действието на удостоверенията, както и условията и процедурите за предоставяне на достъп до всички издадени удостоверения от Инфонотари.

Политика за предоставяне на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис (Удостоверителна политика)- документ, неделима част от Наръчника за потребителя, описващ политиката и процедурите, които Инфонотари следва при издаване на удостоверения, както и приложимостта на издаваните удостоверения с оглед сигурността на тези процедури.

Публичен ключ е единият от двойка ключове, използван в асиметрична криптосистема, който е достъпен и може да се използва от всеки за проверка на електронен подпис.

Регистриращ орган/Локален Регистрационен офис - организация или звено при Доставчика, осъществяващо дейностите му по: приемане, проверка, одобряване или отхвърляне на искания за издаване на удостоверения; регистриране на подадени искания до Удостоверяващия орган за издаване и внасяне на промени в статуса на удостоверения; осъществяване на съответни проверки за установяване на самоличността и идентичността на титуляра и автора, както и на специфични данни за тях; предаване на титуляра, респ. автора на съответните носители, върху които са записани удостоверението и частния ключ за създаване на електронните подписи.

Тайна на данните за създаване на електронен подпис - никой освен Автора няма право на достъп до данните за създаване на електронния подпис.

Титуляр е физическо или юридическо лице, което притежава издадено от Инфонотари удостоверение за електронен подпис и е вписано в него като такъв.

Удостоверение е електронен документ, подписан с електронен подпис от Доставчика на удостоверителни услуги. Удостоверението свързва данни за установяване на идентичността, респ. самоличността на Титуляра/Автора с публичния му ключ. Използва се за проверка на електронно подписани документи и обекти. Удостоверение за квалифициран електронен подпис издавано от Доставчика удостоверение, имащо характер на удостоверение за квалифициран електронен подпис и съдържа предвидените в Чл. 24 от ЗЕДЕП реквизити. Универсалният електронен подпис има значението на саморъчен подпис по отношение на всички. Министерският съвет определя държавните органи, които могат да използват в отношенията помежду им друг вид електронен подпис.

Удостоверителна инфраструктура (PKI) - Инфраструктура на Инфонотари за създаване, използване и проверка на електронни подписи въз основа на издавани от Инфонотари удостоверения и включваща различни органи и лица, участващи в предоставянето и консумирането на удостоверителни услуги – Удостоверяващи органи, Регистриращи органи, Титуляри, Автори и Доверяващи се лица.

Удостоверяващ орган е организационно и управленски обособено звено при Инфонотари, което осъществява функцията му по предоставяне на удостоверителни услуги като доставчик на удостоверителни услуги. InfoNotary е Удостоверяващият орган на Доставчика на удостоверителни услуги, извършващ дейност по издаване на удостоверения за електронен подпис, управление на удостоверения включващо спиране, възобновяване и прекратяване действието на удостоверения, водене на регистър за издадените удостоверения и осигуряващ достъпа и средствата за ограничение на достъпа до удостоверения.

Упълномощен представител е надлежно овластено от Титуляря физическо лице, което извършва действия от негово име по издаване и управление на удостоверения за електронен подпис пред Инфонотари или РО. Представителят е лице, различно от Автора, не е вписано в удостоверението, не държи частния ключ и не може да извършва електронни изявления, подписани с електронния подпис на Титуляря и от името на Титуляря.

Усъвършенстван електронен подпис е преобразувано електронно изявление, включено, добавено или логически свързано със същото електронно изявление, преди преобразуването.

Частен ключ е единият от двойка ключове, използван в асиметрична криптосистема за създаване на електронен подпис.