Документи на доставчика

Начало  •  Документи  •  Документи на доставчика

Политики и процедури

Вид документ Наименование Изтегляне
Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги InfoNotary Qualified CPS InfoNotaryQualifiedCPS_eIDAS_v2.4. BG.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис InfoNotary CP QESn InfoNotary_CP_QES_n_bg_v1.3.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат InfoNotary Qualified Legal Person Seal CP - InfoNotary CP QESl InfoNotary_CP_QES_l_bg_v2.2.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт InfoNotary Qualified Validated Domain CP - InfoNotary CP QVD InfoNotary_CP_QVD_bg_v2.2.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирани услуги за удостоверяване на време InfoNotary Qualified TimeStamping Service CP - InfoNotary Q TSA InfoNotary_CP_QTS_bg_v1.3
Политика за предоставяне на услуга за квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи и квалифицирани електронни печати InfoNotary Qualified Validation Service (IQVS) - InfoNotary CP QVS InfoNotary_CP_QValidaton_bg_v1.1.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис InfoNotary Qualified Certificate for Natural Person AESignature - InfoNotary CP-QAESign InfoNotary_CP_AES_n_bg_v1.1.pdf
Политика за предоставяне на квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен печат InfoNotary Qualified Certificate for Legal Person AESeal - InfoNotary CP-QAESeal InfoNotary_CP_AES_l_bg_v1.1.pdf
Изявление за инфраструктурата на публичния ключ (PKI disclosure statement) InfoNotary PKI disclosure statement InfoNotary_PDS_v2.3.bg.pdf
Тарифа за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги Tariff, the Tariff InfoNotary_QTS_Tariff_bg.pdf

Резултати от одити

Сертификати за извършен одит за съответствие на дейността на Инфонотари с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014

Квалифициран подпис за физическо лице/юридическо лице InfoNotary Qualified Personal Sign

Квалифициран печат 3а юридическо лице / InfoNotary Qualified Legal Person Seal

Квалифициран електронен времеви печат/ InfoNotary Qualified TimeStamping Service

Квалифицирано удостоверение за автентичност на уебсайт/ InfoNotary Qualified Validated Domain

Квалифицирана услуга за валидиране / InfoNotary Qualified Validation Service

Отдалечено подписване / InfoNotary Remote Signing Service

Защита на личните данни

„ИНФОНОТАРИ” ЕАД е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО.

 

Политиката за поверителност и защита на личните данни предоставя информация за степента, начина на обработка и защитата на личните данни, които получаваме и обработваме във връзка с продажбата и предоставянето на нашите продукти и услуги, в рамките на комуникация със съществуващите и потенциалните клиенти и използването на нашия уебсайт.

Политика за поверителност и защита на личните данни

 

Искане за упражняване на права по общия регламент за защита на личните данни

Удостоверения на доставчика

Базово удостоверение (Root Certificate)

 • InfoNotary TSP Root - qualified-root-ca.der
 • Сериен номер: 01 00 00 00 00 00 00 00 5a 0c 1e b2 95 5e 79 f2
 • Валиден от: 28 юни 2017 г. 13:09:07 GMT
 • Валиден до: 28 юни 2037 г. 13:09:07 GMT
 • Thumbprint 91 25 4b 47 e9 e6 08 96 d6 a5 9c 35 17 eb 67 ad f2 75 5d cb
 • Signature algorithm Sha256

Оперативни удостоверения (CA Certificates)

Квалифициран електронен подпис

 • InfoNotary Qualified Personal Sign CA -qualified-natural-ca.der
 • Сериен номер: 01 00 00 00 00 00 00 00 97 6f 93 26 c7 91 d6 56
 • Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:14:32 GMT
 • Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:14:32 GMT
 • Thumbprint cf 73 7b a0 33 e7 d7 1d e6 7e 11 42 7a e1 c6 99 bf a5 b6 eb
 • Signature algorithm Sha256

Квалифициран електронен печат

 • InfoNotary Qualified Legal Person Seal CA -qualified-legal-ca.der
 • Сериен номер: 01 00 00 00 00 00 00 00 10 ed 57 be 50 cf ba 8f
 • Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:18:31 GMT
 • Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:18:31 GMT
 • Thumbprint 1a 51 94 57 4b 89 8a 46 c4 74 36 57 d8 fd 19 06 84 18 d6 54
 • Signature algorithm Sha256

Квалифициран времеви печат

 • InfoNotary Qualified TimeStamping Service CA -qualified-timestamp-ca.der
 • Сериен номер: 01000000000000009162 ccd88d7b2082
 • Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:18:31 GMT
 • Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:18:31 GMT
 • Thumbprint bce30db3c9933e16b50c8ea9b9440f91bc7b1577
 • Signature algorithm Sha256

Квалифицирани удостоверения за автентичност на уебсайт

 • InfoNotary Qualified Validated Domain CA -qualified-domain-ca.der
 • Сериен номер: 01000000000000006092663e4c81aeb2
 • Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:18:31 GMT
 • Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:18:31 GMT
 • Thumbprint 64fecc539a249bb2f8e39589eb7c233befd66a2b
 • Signature algorithm Sha256

Усъвършенстван електронен подпис

 • InfoNotary Advanced Personal Sign CA -qualified-natural-aes-ca.cer
 • Сериен номер: 01000000000000008c2ffc9bfa0e9c07
 • Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:18:31 GMT
 • Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:18:31 GMT
 • Thumbprint bc8407fdbed812f0c7cbe373cda209037021b4bc
 • Signature algorithm Sha256

Усъвършенстван електронен печат

 • InfoNotary Advanced Legal Person Seal CA -qualified-legal-aes-ca.cer
 • Сериен номер: 0100000000000000310618839ecd7c6d
 • Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:18:31 GMT
 • Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:18:31 GMT
 • Thumbprint 31e63de24c12cdf084935cc424ca7a1dd4db2ad0
 • Signature algorithm Sha256

THUMBPRINTS НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА НА ИНФОНОТАРИ

За да потвърдите контролните суми за ключовете от удостоверенията ни, можете да се свържете с нас на тел: +359 2 921 08 55 или да изпратите писмено запитване на адрес: гр. София 1000, ул. "Иван Вазов" № 16, или в регистъра на удостоверенията на регистрираните доставчици на удостоверителни услуги в КРС.