УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

ИНФОНОТАРИ ЕАД издава четири типа удостоверения за квалифициран електронен подпис:

i-Notary Personal Q Sign - за физически лица

i-Notary Personal Q Sign PE- за физически лица със защита на лични данни

i-Notary Company Q Sign - за юридически лица и еднолични търговци

i-Notary Company Q Sign PE - за юридически лица със защита на лични данни

Удостоверенията се издават задължително с генерирани и съхранявани в криптографско устройство (смарт карта) двойка криптографски ключове – частен и публичен, ползвани за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис.

Удостоверенията за квалифициран електронен подпис могат да бъде ползвани като средство за персонална и фирмена електронна идентификация, електронна търговия, финансови транзакции, електронна кореспонденция, електронно подписване на документи при извършване на изявления от и до държавни органи и органи на местното самоуправление по смисъла на ЗЕДЕП.

Удостоверенията са приложими също и в бизнес отношения за подписване на договори, оферти, поръчки и фактури.

ИНФОНОТАРИ предоставя улеснена процедура за издаване и управление на удостоверения на територията на цялата страна, в повече от 140 населени места, в над 500 Регистрационни офиса.



ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО КОМПЕТЕНТЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА И ГРАЖДАНИТЕ