УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ НА ИНФОНОТАРИ

ИНФОНОТАРИ ЕАД е регистриран доставчик на удостоверителни услуги съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане с решение № 2379 от 19.12.2005 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

 

u

Като регистриран доставчик ИНФОНОТАРИ ЕАД извършва удостоверителни дейности свързани с предоставянето на следните услуги за квалифициран електронен подпис:

1. Услуги по издаване на удостоверения:

 • приемане и проверка на заявления за издаване на удостоверения;
 • създаване на удостоверения на базата на установената идентичност и валидни данни за Титуляря и Автора;
 • подписване на удостоверения;
 • издаване на удостоверения за квалифициран електронен подпис;

2. Услуги по управление на удостоверения:

 • отразяване на промените в статуса на валидност на издадено удостоверение;
 • услуги по спиране, възобновяване и прекратяване действието на удостоверение;

3. Регистърни услуги:

 • водене на регистър на издадените удостоверения;
 • публикуване в регистъра на всяко издадено удостоверение;
 • публикуване в регистъра на списък на спрените и прекратени удостоверения;

4. Услуги за достъп до удостоверения:

 • предоставяне на достъп на трети лица до регистъра с издадените удостоверения;
 • предоставяне на достъп на трети лица до списъците с прекратени удостоверения;
 • предоставяне на услуги за ограничение на публичния достъп до персоналните данни на Титуляра и Автора, включени в издадено удостоверение;
 • предоставяне на услуги за проверка в реално време на статуса на удостоверение (OCSP);

5. Услуги по удостоверяване на дата и час на подписан документ:

 • удостоверяване на дата и час на представен подписан електронен документ;
 • предоставяне на услуги по проверка на издадената от Доставчика заверка на дата и час на електронен документ;

6. Услуги по генериране на криптографски ключове:

 • генериране на двойка публичен и частен ключ от асиметрична криптосистема посредством защитен механизъм за създаване на подпис (SSCD) – смарт карта.