УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОКУМЕНТИ

 

Необходими документи за издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПЕРИОД Необходими документи
i-Notary Personal Q Sign
i-Notary Personal Q Sign PE
1/3 год.
Копие от документ за самоличност на физическото лице, което ще бъде вписано в удостоверението като Титуляр/Автор.

ИСКАНЕ ЗА  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


Необходими документи за издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис за юридически лица:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПЕРИОД Необходими документи
i-Notary
Company Q Sign

i-Notary
Company Q Sign PE
1/3 год.
1.Копие от документ за самоличност на лицето, което ще бъде вписано в удостоверението като Автор.
2. Копие от документ за самоличност на законния представител на фирмата или организацията.
3. Нотариално заверено пълномощно, овластяващо Автора.
4. Удостоверение за актуално състояние:
- За юридически лица вписани в Търговския регистър – копие от документ удостоверяващ актуално състояние или при липсата на такъв заверена от Титуляра/Автора справка от Търговския регистър;
- За юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър – удостоверение за актуално състояние от съда;
- За други организации – документ удостоверяващ тяхното създаване;
- Печат на организацията;

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

ИСКАНЕ ЗА СПИРАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС i-Notary Personal/Company Q Sign

ИСКАНЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС i-Notary Personal/Company Q Sign

ИСКАНЕ ЗА  ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС i-Notary Personal/Company Q Sign

БЛАНКА ПЪЛНОМОЩНО

БЛАНКА ПЪЛНОМОЩНО - АВТОР

БЛАНКА ПЪЛНОМОЩНО - от Физическо лице

За да разгледате документите, се изисква инсталиран Adobe Reader Reader