УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

НАРЪЧНИК ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Настоящият документ съдържа условията, съгласно които “ИНФОНОТАРИ” ЕАД, с ЕИК 131276827, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, предоставя на клиенти срещу възнаграждение удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис чрез Удостоверяващ орган InfoNotary в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Основната цел на документа е чрез подробно описание на правилата и политиките, които “ИНФОРНОТАРИ” ЕАД е въвела и съблюдава за извършване на дейността й по предоставяне на удостоверителни услуги, да ги направи публични за потребителите и да предостави средства за всички заинтересувани страни за установяване на съответствието на дейността на Доставчика с разпоредбите и изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и на надеждността и сигурността на осъществяваната удостоверителна дейност.

Наръчника за потребителя има характер на общи условия на основание чл. 33, ал. 2 НДДУУ и по смисъла на чл. 16 от Закона за задълженията и договорите.

Условия на Наръчника за потребителя са включени чрез препращане в Договор за удостоверителни услуги между “ИНФОНОТАРИ” ЕАД и неговите клиенти, сключван в писмена форма и на основание чл. 23 ЗЕДЕП. Писменият договор може да съдържа специални условия, които се ползват с предимство пред общите условия на Наръчника за потребителя.

 

НАРЪЧНИК ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
Версия 1.1 В сила от 15 Януари 2014 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 2,1 MB)

 

НАРЪЧНИК ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
Версия 1.0 В сила от 26 Юли 2013 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 2,2 MB)

 

НАРЪЧНИК ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА УНИВЕРСАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
Версия 1.0 Одобрен от КРС на 19.12.2005 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 1,8 MB)

За да разгледате документа се изисква инсталиран Adobe Reader Reader